Untitled Document Untitled Document
 
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 

 

 

   Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57
07 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 สอบราคาซื้อวัสดุประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
06 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาสำหรับการจ้างเรียกเอาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
07 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 56
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด
  ข่าวประกวดราคา
 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
19 พฤศจิกายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศแผนซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
12 ตุลาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
05 ตุลาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน
28 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และนิทรรศการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 1 งาน
26 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
06 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพพืชคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรศาสตร์บางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
18 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิกครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 5 เครื่อง
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลังอ่านทั้งหมด
 

                   

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร 038-358201ต่อ 8201 โทรสาร 038-358325

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.