Untitled Document กองคลัง
   
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 


 

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง วิทยาเขตบางพระด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง วิทยาเขตบางพระด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง


        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง วิทยาเขตบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่เก้าล้านหนึ่งหมื่นบาท)

          กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.rmutto.ac.th หรือ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๓๕๘๑๓๙,๐๓๘-๓๕๘๒๐๑ต่อ๘๒๐๕ ในวันและเวลาราชการ

           ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ผ่านทางอีเมล์ wanapha_su@rmutto.ac.th ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rmutto.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐


ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
แบบสนามกีฬา
ปร 456

 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.