Untitled Document กองคลัง
   
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 


 

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสรรพวิชญ์บริการและอาคารศูนย์เรียนรวมต่อเนื่อง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 งาน


 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสรรพวิชญ์บริการและอาคารศูนย์เรียนรวมต่อเนื่อง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 งาน
29 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลังประกาศแผน
ประกาศผู้ชนะ

 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.