Untitled Document กองคลัง
   
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 


 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลังประกาศผู้ชนะ

 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.