Untitled Document กองคลัง
   
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 


 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคนมสาวอุ้มท้อง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 15 ตัว


 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคนมสาวอุ้มท้อง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 15 ตัว
12 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลังประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ

 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.