Untitled Document กองคลัง
   
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 


 

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลังร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
tor2-2
tor1-2

 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.