Untitled Document กองคลัง
   
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 


 

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลังประกาศ
เอกสารประกวดราคา
TOR 1-2
TOR2-2

 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.