Untitled Document Untitled Document
 
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 

 

 

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านการบริหาร การจัดการการบินและการบริการ จำนวน 1 รายการ


 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านการบริหาร การจัดการการบินและการบริการ จำนวน 1 รายการ
13 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลังตาราง บก. 01
ร่างขอบเขตของงาน
ปร.4,5,6
รายการประกอบแบบก่อสร้าง
BLANK FORM
แบบรูปรายการ
ประกาศประกวดราคา
เอกสารประกวดราคาเลขที่ 14-2563
ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร 038-358201ต่อ 8201 โทรสาร 038-358325

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.