Untitled Document กองคลัง
   
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 


 

การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้


 การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง


การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้

          ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จะผ่านการพิจารณาของรัฐส
หนังสือซ้อมความเข้าใจฯ

 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.