Untitled Document Untitled Document
 
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 

 

 

  แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57


 แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57
07 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง


          ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฎิบ้ติการตรวจสอบพัสดุประจำปีไว้ในข้อ 155

ว่าด้วยก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ 153 แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ

หรือหน่วยงานนั้น เพื่อตรวจสอบพัสดุที่คงเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน นั้น

          งานพัสดุจึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ที่มีวัสดุและครุภัณฑ์ในความควบคุมให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ของแต่หน่วยเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงาน และทำหนังสือกลับมายังกองคลังงานพัสดุในวันที่ 15 สิงหาคม 2557

 


 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร 038-358201ต่อ 8201 โทรสาร 038-358325

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.