Untitled Document Untitled Document
 
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 

 

 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ


 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ
28 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลังTOR
การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
งวดงานและงวดเงิน
แบบรูปรายการ
ปปช.01
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ ,ปร.4,5,6
รายการประกอบแบบก่อสร้าง
รายการก่อสร้างประกอบเฉพาะแบบ
ประกาศ
เอกสารประกาศประกวด

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร 038-358201ต่อ 8201 โทรสาร 038-358325

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.