Untitled Document Untitled Document
 
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 

 

 

  ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ตำบลบางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน


 ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ตำบลบางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน
25 มีนาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลังประกาศผู้ชนะ

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร 038-358201ต่อ 8201 โทรสาร 038-358325

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.