Untitled Document Untitled Document
 
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 

 

 

  ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 55


 ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 55
26 กันยายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง


เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัด

                            ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปีไว้ในข้อ 155 ว่า ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราขการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ 153 แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเ

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร 038-358201ต่อ 8201 โทรสาร 038-358325

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.