Untitled Document Untitled Document
 
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 

 

 

   Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ
28 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
21 มกราคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศเผยแพร่ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
16 มกราคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ร่างประกาศประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
16 มกราคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
11 มกราคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด
  ข่าวประกวดราคา
 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น และโรงเรือนพันธุ์บัวประดับ จำนวน ๑ งาน
19 มีนาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาพันธุ์ไม้น้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มีนาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุย และชุดราชปะแตนพร้อมกระดุมแผงคอ ฯ
19 มีนาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเมคคาทรอนิกส์ ฯ
18 มีนาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
13 มีนาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 ประกาศเชิญชวน ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพเมคคาทรอนิกส์คลัสเตอร์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
09 มกราคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
06 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพพืชคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรศาสตร์บางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
18 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลังอ่านทั้งหมด
 

                   

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร 038-358201ต่อ 8201 โทรสาร 038-358325

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.