Untitled Document กองคลัง
   
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 


 

 Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57
07 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 สอบราคาซื้อวัสดุประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
06 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาสำหรับการจ้างเรียกเอาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
07 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 56
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด
  ข่าวประกวดราคา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้้อครุภัณฑ์เครื่องบรรจุภัณฑ์ไรน้ำนางฟ้า จำนวน ๑ ตัว
23 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโรงเรือนสุกรพ่อแม่พันธุ์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน
10 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศคัดเลือกร้านถ่ายภาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2560
08 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
06 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพพืชคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรศาสตร์บางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
18 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิกครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 5 เครื่อง
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลังอ่านทั้งหมด
 

                   

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.