วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการมุ่งมั่นพัฒนางานคลัง บนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้