เกี่ยวกับหน่วยงาน

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังและการพัสดุของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมทั้งงบประมาณแผ่นดินงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และงบประมาณกรณีพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติพร้อมทั้งกลั่นกรองตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็นเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ให้กับทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตลอดจนให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก