นายพสิษฐ์ ศรีสุจริต

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

E-mail:Phasit_sr@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 02-692-2360 ต่อ 831

นางเตือนใจ จันทร์เรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail:thuanjai_ch@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 02-692-2360 ต่อ 831

นางสาวอินทิรา ปริ่มเปรม

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

Darunee_pr@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 02-692-2360 ต่อ 831

นางสาวศิรินทิพ แปลกพงษ์ศิริ

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

E-mail:Sirintip_pl@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 02-692-2360 ต่อ 831

นางสาวปวีณา จันทสุข

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ งานคลังเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

E-mail:pawina_ch@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 02-692-2360 ต่อ 333

นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญสุข

นักวิชาการพัสดุ

E-mail:laddawan_ch@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 02-692-2360 ต่อ 222

นายธรรมจักร แสงเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : thammajuk_sa@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 02-692-2360 ต่อ 333

นางสาวกรรณิกา แก้วเขียวงาม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี งานคลังเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

E-mail:Kannika_ka@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 02-692-2360 ต่อ 832

นางดาวใจ  สระทองทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail:daojai_sa@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 02-692-2360 ต่อ 832

นางสาวปาริชาติ  ชมน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail:parichat_ch@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 02-692-2360 ต่อ 832

นางสาวอมรรัตน์ อังคเศรณีกุล

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

E-mail:Amonrat_au@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 02-692-2360 ต่อ 832

ว่าที่ร้อยตรีทรงสิทธิ์ ชูเรือง

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานคลังเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

E-mail:Songsit_ch@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 02-692-2360 ต่อ 831