นางสาวกาญจนา ศรีมันตะ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน งานคลังเขตพื้นที่อุเทนถวาย

E-mail : kanjana_sr@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 088-4893354

นางสาว พยุง ชูศักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail : payung_ch@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 085-9505331

นางสาวโศภิษฐา คงนุมัติ

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

E-mail : sopita_ko@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 093-7592703

นางสาว ปัณณพัทธ์ เจียมจิรานนท์

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

E-mail : Phunnaphat_je@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 097-2471913

นางกัลญาณี คำวัน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ งานคลังเขตพื้นที่อุเทนถวาย

E-mail : Kanlayanee_ka@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 080-1656575

นางสาวมัตติกา บริสุทธิ์        

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

E-mail : mattika_bo@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 0918826882

นางสาวศิริพร ถิ่นอุบล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี งานคลังเขตพื้นที่อุเทนถวาย

E-mail : Siriporn_th@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 091-0076723

นางสาว สมพร พริ้งพัฒนพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail : somporn_pr@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 086-7880789