พันธกิจ

  • ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ
  • บริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
  • ให้คำปรึกษาแนะนำและคอยให้บริการด้วยความเต็มใจ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
  • มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานคลังอย่างต่อ