กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์

หัวหน้างาน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอุบลรัตน์ พวงงาม

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวกนกฤทัย เกตุสิริ

หัวหน้างานบัญชี

นางสาววิไลพร สว่างศรี

หัวหน้างานงบประมาณ

นางสาวธีรดา สุขสวัสดิ์

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวพาฝัน กุฏสำโรง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ งานคลังวิทยาเขตจันทบุรี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

นายไพโรจน์ วุฒิชัย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

นางพรณิชา ชิตเจริญอยู่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ งานคลังเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

นายพสิษฐ์ ศรีสุจริต

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวกรรณิกา แก้วเขียวงาม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวปวีณา จันทสุข

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ งานคลังเขตพื้นที่อุเทนถวาย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวกาญจนา ศรีมันตะ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวศิริพร ถิ่นอุบล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางกัลญาณี คำวัน