กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์

หัวหน้างาน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวกนกฤทัย เกตุสิริ

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์

หัวหน้างานงบประมาณ

นางสาวธีรดา สุขสวัสดิ์

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวนันทนา เยื้องไกรงาม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ งานคลังวิทยาเขตจันทบุรี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

นายไพโรจน์ วุฒิชัย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

นางพรณิชา ชิตเจริญอยู่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ งานคลังเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววณิดา ควินรัมย์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวกรรณิกา แก้วเขียวงาม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญสุข

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ งานคลังเขตพื้นที่อุเทนถวาย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสุชีรา สายะรัตนชัย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวศิริพร ถิ่นอุบล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกาญจนา ศรีมันตะ