นางสาวพาฝัน กุฏสำโรง

หัวหน้างานพัสดุ

E-mail : pafun_ku@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1075

นางสาวนันทนา เยื้องไกรงาม

นักวิชาการพัสดุ

E-mail : Nantana_yu@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1078

นางสาวอารีดา ขันตี

นักวิชาการพัสดุ

E-mail : areeda_kh@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1076

นางสาวกุหลาบ สารถ้อย

นักวิชาการพัสดุ

e-mail  kularb_sa@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1079

นายประพนธ์ โฉมกาย

นักวิชาการพัสดุ

E-mail : prapon_ch@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1079

นางเขมจิรา  เนตรสุวรรณ์

นักวิชาการพัสดุ

E-mail : Kamjira_Na@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1077

นางวรรณา บุญมี

นักวิชาการพัสดุ

E-mail : wanna_bu@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1073

นางสาวสุรียพัชร์ เสาวพันธ์

นักวิชาการพัสดุ

E-mail : sureeyapat_sa@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1076

นางสาวฐิติรัตน์ กสิวิทย์

นักวิชาการพัสดุ

E-mail : thitirat_ka@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1077

นางสาววีร์สุดา ชัยยะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : weesuda_ch@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1073

นางสาวอรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : orada_pi@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1074