นายไพโรจน์ วุฒิชัย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน งานคลังวิทยาเขตจันทบุรี

E-mail : pairot_wu@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 098 3612069

นางสาวสุพัตรา เอี่ยมเทียม

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

E-mail : supatta_ai@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 083 0583462

นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อหอม

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

E-mail : Kanyarat_ch@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 086 4993158

นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ งานคลังวิทยาเขตจันทบุรี

E-mail : prasit_ta@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 082 7090630

นางลาวัลย์ เหยียดไธสง

นักวิชาการพัสดุ

E-mail : Lawan_ya@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 065 8261539

นางสาวอัญชลี พุอ้อย

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป งานคลังวิทยาเขตจันทบุรี

E-mail : anchalee_ph@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 092 5951332

นางสาวศศิวิมล ธนะมูล

นักวิชาการพัสดุ

E-mail : Sasiwimon_ta@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 080 0950583

นางพรณิชา ชิตเจริญอยู่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี งานคลังวิทยาเขตจันทบุรี

E-mail : Phonnicha_ch@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 098 2949292

นางสาวอรอนงค์ ทับกระโทก

นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail : Onanong_ta@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 093 4915095

นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ

E-mail : nutjaree_ar@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 095 5591669

นางสาวสาวิตรี หลอดสีสง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป งานคลังวิทยาเขตจันทบุรี

E-mail : Sawitree_lo@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 063-1644566