นางสาวอรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

E-mail : orada_pi@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1053

นางสาวอุบลรัตน์ พวงงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E:-mail : oubonrat_ph@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1052

นายศรายุธ จริตงาม

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

E-mail : Sarayut_ja@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1052