นางสาวอุบลรัตน์ พวงงาม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

E:-mail : oubonrat_ph@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1052

นางสาว สุจิตรา ไชยมา

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

E-mail : Sujitra_ch@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1052

นายศรายุธ จริตงาม

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

E-mail : Sarayut_ja@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1052