Untitled Document Untitled Document
 
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 

 

 

   Untitled Document
    ข่าวประกวดราคา  

 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์และกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน
21 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
17 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประเผยแพร่แผน จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดไตเทียม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
17 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
17 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 สัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 สัญญาซื้อขาย จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ (campus Agreement) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 สัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เขตพื้นที่บางพระ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 บันทึกข้อตกลง จ้างเหมาเช่าเต้นท์โดมครอบสนามฟุตซอล จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 จำนวน 1 งาน
14 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการตรวจวัดพลังงานความร้อนภายในอาคาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
14 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านการบริหาร การจัดการการบินและการบริการ จำนวน 1 รายการ
13 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 จำนวน 1 งาน
12 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิก จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องบดความเร็วสูงและเครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
11 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านการบริหาร การจัดการการบินและการบริการ จำนวน 1 รายการ
06 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการหมักชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
05 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร 038-358201ต่อ 8201 โทรสาร 038-358325

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.