งานพัสดุ


FileAction
แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐDownload 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วงเงินตั้งแต่ 500,001 บาท ขึ้นไป.pdfDownload 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 100,001 บาท ถึง 500,000 บาท.pdfDownload 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินระหว่าง 5,001 - 100,000 บาท.pdfDownload 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท.pdfDownload 
คู่มือการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุฯDownload 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.pdfDownload 
แนวทางการกำหนดขอบเขตงานและแบบฟอร์มการกำหนดขอบเขตงาน.pdfDownload 
แนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลาง.pdfDownload 
แนวทางปฏฺบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงDownload 
  • Version
  • 24 Download
  • 416.75 KB File Size
  • 10 File Count
  • 19/03/2021 Create Date
  • 30/04/2024 Last Updated