หนังสือแจ้งเวียนภายนอก


FileAction
หนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐDownload 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างDownload 
หนังสือ กค 0402.2/ว31 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานDownload 
หนังสือ กค (กรท) 0433.3ว 930 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐDownload 
หนังสือ ว 404 ลว. 13 ก.ค. 66 กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ. 2566.pdfDownload 
หนังสือ ว 108 ลว. 19 มิ.ย. 66 การกำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ.pdfDownload 
หนังสือ กวจ ว397 ลว. 11 ก.ค. 66 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุDownload 
หนังสือ กวจ ว159 ลว. 20 มี.ค. 66 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการDownload 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่Download 
หนังสือ กวจ ว 645 ลว 21 มิ.ย. 65 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐDownload 
การดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาดDownload 
อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563Download 
ลว 6 ส.ค.63 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครานา 2019Download 
แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคล จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารแสดงคุณสมบัติขิองผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลDownload 
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ.pdfDownload 
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม.pdfDownload 
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน.pdfDownload 
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้าง.pdfDownload 
  • Version
  • 1 Download
  • 91.61 KB File Size
  • 18 File Count
  • 10/09/2021 Create Date
  • 04/04/2024 Last Updated