หมวดค่าตอบแทน


FileAction
กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564Download 
กำหนดรายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิรับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ที่มีสิทธิรับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง.Download 
กำหนดรายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมDownload 
การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ.pdfDownload 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรมมการ.pdfDownload 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551.Download 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550Download 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550Download 
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550.Download 
  • Version
  • 7 Download
  • 1.09 MB File Size
  • 9 File Count
  • 14/01/2021 Create Date
  • 19/10/2021 Last Updated