FileAction
หนังสือเข้าซ่อมแซม.docxDownload 
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมแซม.docxDownload 
แบบฟอร์มรายละเอียดผู้ขอใช้.xlsDownload 
แบบฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่พัสดุ.xlsDownload 
แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง.docDownload 
แบบฟอร์มรายงานความต้องการในการจัดซื้อ.docDownload 
แบบฟอร์มใบตรวจรับ (1).docDownload 
แบบฟอร์มบันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี-พ.ศ.-2 (1).docxDownload 
แบบฟอร์มตรวจสอบพัสดุ-แบบฟอร์มต่าง (1).xlsxDownload 
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินจัดซื้อจัดจ้า.docDownload 
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง.docDownload 
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม.pdfDownload 
แบบฟอร์ม ร่างขอบเขตงาน.pdfDownload 
แบบฟอร์มพัสดุ
  • Version
  • 3 Download
  • 3.23 MB File Size
  • 13 File Count
  • 09/03/2021 Create Date
  • 06/10/2021 Last Updated

Leave a Reply