ข้อบังคับ


FileAction
ข้อบังคับ มทร.ตอ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566.pdfDownload 
ข้อบังคับ มทร.ตอ. ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ.2566.pdfDownload 
ข้อบังคับ มทร.ตอ. ว่าด้วย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566.pdfDownload 
ข้อบังคับ มทร.ตอ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พศ2564.pdfDownload 
ข้อบังคับ มทร.ตอ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พศ2564Download 
ข้อบังคับ มทร.ตอ.ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พศ2564.pdfDownload 
ข้อบังคับ มทร.ตอ.ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พศ.2564Download 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.2563Download 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พศ 2563Download 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563Download 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้่ช่วยศาสตราจาร์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานตามภารกิจที่พ้นจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563Download 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่อออนไลน์ พ.ศ.2563.pdfDownload 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563.pdfDownload 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2563.pdfDownload 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิยาลัย พ.ศ.2563.pdfDownload 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562.pdfDownload 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560Download 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ และการรับจ้างทำของให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2557Download 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.2557.(ยกเลิก)Download 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557Download 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2556.pdfDownload 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553.pdfDownload 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553.pdfDownload 
ข้อบังคับ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551.pdfDownload 
  • Version
  • 28 Download
  • 5.64 MB File Size
  • 24 File Count
  • 23/12/2020 Create Date
  • 17/06/2024 Last Updated