หมวดค่าใช้สอย


FileAction
รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553.Download 
การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ.pdfDownload 
เรื่องการเทียบตำแหน่ง.pdfDownload 
ระเบียบ กค. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 Download 
ระเบียบ กค ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536.pdfDownload 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553.pdfDownload 
อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ.pdfDownload 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง แบบสัญญาเช่ารถยนต์.pdfDownload 
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ.pdfDownload 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ.pdfDownload 
  • Version
  • 6 Download
  • 10.99 MB File Size
  • 10 File Count
  • 14/01/2021 Create Date
  • 05/02/2021 Last Updated