ระเบียบ


FileAction
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2565Download 
ระเบียบฯ ว่าด้วยหอพักนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ 2567Download 
ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬาสมัยใหม่ ภาคนอกเวลา 2566Download 
ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬาสมัยใหม่ ภาคปกติ 2566Download 
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ (ฉบับที่ 2) 2566Download 
ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ภาคปกติ 2566Download 
ระเบียบฯ ว่าด้วย การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา 2566Download 
ระเบียบ ว่าด้วยอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 2566Download 
ระเบียบ อัตราการเรียกเก็บค่าบริการทางวิชาการของศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2565Download 
ระเบียบ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.pdfDownload 
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2564Download 
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินค่าบริการงานทดสอบวัสดุก่อสร้างของศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2564Download 
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ พ.ศ.2564.pdfDownload 
ระเบียบฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต พ.ศ.2564.pdfDownload 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การจ่ายเงินและวิธีการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2564Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก 2563 (ยกเลิก)Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2563Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการใช้รถประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม พศ 2563Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาป.ตรี ภาคสมทบ(ฉบับที่2) พศ2563Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน พ.ศ.2563Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ (IMSP)สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2563Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563.pdfDownload 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2559Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2558.pdfDownload 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย กองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิศึกษา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2556.pdfDownload 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยและการดำเนินงานของกองทุน พ.ศ.2555 (ยกเลิก)Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ.2555 (ยกเลิก)Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ.2555 ฉบับที่ 3 (ยกเลิก)Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ.2554 ฉบับที่ 2 (ยกเลิก)Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ พ.ศ.2554.pdfDownload 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะสัตวแพทย์.pdfDownload 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ.2552 (ยกเลิก)Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัยองมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552.pdfDownload 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2550.pdfDownload 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2550(ยกเลิก)Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2550Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ.2550Download 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549.pdfDownload 
ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การดำเนินกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ.2548.pdfDownload 
  • Version
  • 28 Download
  • 37.15 KB File Size
  • 45 File Count
  • 23/12/2020 Create Date
  • 04/06/2024 Last Updated