งานการเงิน


FileAction
ชักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการว่าจ้างทำของระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.pdfDownload 
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ.pdfDownload 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนย่อยระดับคณะDownload 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการของดเว้นไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยDownload 
ขออนุมัติซักซ้อมแนวปฏิบัติมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)Download 
แนวปฏิบัติในการบริจาคเงินผ่าน QR Code Prompt pay Download 
แนวปฏิบัติเงินยืมทดรองราชการ.pdfDownload 
แนวปฏิบัติในการเบิกเงินวิจัย (เพิ่มเติม)Download 
แนวปฏิบัติการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับมหาวิทยาลัย.pdfDownload 
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายเงินวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัยโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากาลังคนของประเทศDownload 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้ให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยDownload 
แนวปฏิบัติเกียวกับการบันทึกบัญชีเงินยืมทดรองราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกDownload 
แนวปฏิบัติหน้าที่ของการเงินDownload 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงานวิจัยpdf.pdfDownload 
แนวปฏิบัติการเชิญบุคลากรและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร.pdfDownload 
แนวปฏิบัติการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาDownload 
  • Version
  • 18 Download
  • 9.41 MB File Size
  • 16 File Count
  • 24/05/2021 Create Date
  • 13/11/2023 Last Updated