ประกาศ


FileAction
ประกาศฯ เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุน(กองทุนเพื่อบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์)Download 
ประกาศฯ เรื่องประเภทค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้จากเงินกองทุนย่อยระดับคณะ พ.ศ.2566Download 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ และรางวัลผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรDownload 
ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อการวิจัย)Download 
ประกาศฯ เรื่อง การบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566Download 
ประกาศฯ การบริหารกองทุน (กองทุนศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน)Download 
ประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัยDownload 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 2)Download 
ประกาศฯ เรื่องอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุนมหาวิทยาลัยฯDownload 
ประกาศกองทุนมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2564Download 
ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วิธีการ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำเงินกองทุนไปสนับสนุนโครงการหรือหน่วยงานลักษณะหารายได้.pdfDownload 
ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วัตถุประสงค์กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.pdfDownload 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยฯ (กองทุนหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) พ.ศ.2564.pdfDownload 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยฯ (กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย) พ.ศ.2564.pdfDownload 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยฯ (กองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์) พ.ศ.2564.pdfDownload 
ประกาศฯ เรื่องอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุนมหาวิทยาลัยฯDownload 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยฯ (กองทุนงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)Download 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยฯ(กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผน) พ.ศ.2564.pdfDownload 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยฯ(กองทุนเพื่อการวิจัย) พ.ศ. 2564.pdfDownload 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยฯ (กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค) พ.ศ.2564.pdfDownload 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยฯ(กองทุนเพื่อบุคลากร) พ.ศ.2564.pdfDownload 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยฯ(กองทุนงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร) พ.ศ. 2564.pdfDownload 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยฯ (กองทุนสถาบันบัวเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) พ.ศ. 2564.pdfDownload 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยฯ(กองทุนเพื่อบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์) พ.ศ. 2563.pdfDownload 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยฯ(กองทุนเพื่อนักศึกษา) พ.ศ. 2563.pdfDownload 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุนย่อยระดับคณะ พ.ศ.2563Download 
  • Version
  • 4 Download
  • 1.46 MB File Size
  • 26 File Count
  • 25/06/2021 Create Date
  • 07/03/2024 Last Updated