แบบฟอร์มการเงิน


FileAction
แบบฟอร์มการให้บริการวิชการฯ.pdfDownload 
แบบฟอร์มการให้บริการวิชการฯ.docxDownload 
แบบ ง.11 (แบบฟอร์ม คก.หารายได้).pdfDownload 
แบบ ง.11 (แบบฟอร์ม คก.หารายได้).docDownload 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "การเบิกค่ารักษาพยาบาล"Download 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "การเบิกค่าช่วยการศึกษาบุตร"Download 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ" (กรณีสำรองจ่าย)Download 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ" (กรณียืมเงิน)Download 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "บุคคลภายนอกที่ทำงานให้มหาวิทยาลัย" (ปฏิบัติงานราชการเฉพาะกิจหรือเป็นครั้งคราว กรณีรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายตามระยะเวลา)Download 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "บุคคลภายนอกที่ทำงานให้มหาวิทยาลัย" (ปฏิบัติงานราชการเฉพาะกิจหรือเป็นครั้งคราว กรณีรับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน)Download 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรม" (กรณีสำรองจ่าย)Download 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรม" (กรณียืมเงิน)Download 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ"Download 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "ค่าตอบแทนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย"Download 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "ค่าใช้จ่ายในการประชุม" (กรณียืมเงิน)Download 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "ค่าใช้จ่ายในการประชุม" (กรณีสำรองจ่าย)Download 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "ค่าใช้จ่ายค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง" (กรณียืมเงิน)Download 
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) เรื่อง "ค่าใช้จ่ายค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง" (กรณีสำรองจ่าย)Download 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก111.xlsDownload 
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบราชการ (อินทรธนูอ่อน).pdfDownload 
แบบฟอร์ม กค002 ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (แบบใหม่).docxDownload 
แบบฟอร์ม กค002 ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (แบบใหม่).pdfDownload 
แบบฟอร์ม กค001 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย (แบบใหม่).docxDownload 
แบบฟอร์ม กค001 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย (แบบใหม่).pdfDownload 
แบบฟอร์ม กค003 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณหว่างหน่วยงาน.docxDownload 
แบบฟอร์ม กค003 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณหว่างหน่วยงาน.pdfDownload 
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนDownload 
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินวิทยากรDownload 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdfDownload 
ฟอร์มค่ารักษาพยาบาล.pdfDownload 
แบบแสดงเจตจำนงการบริจาคDownload 
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร/พร้อมเพย์ สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงิน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภายนอก.pdfDownload 
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร/พร้อมเพย์ สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงิน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภายนอก.docxDownload 
เลขที่สัญญาเงินยืมปีงบประมาณ 2564.xlsxDownload 
แบบฟอร์ม สรุปการรับ-การจ่าย.xlsxDownload 
แบบฟอร์ม-บันทึกข้อความ ล่วงเวลา.docxDownload 
แบบฟอร์ม-บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ มีรายชื่อdocxDownload 
แบบฟอร์ม-บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ.docDownload 
แบบฟอร์ม-ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ.docxDownload 
แบบฟอร์มไปราชการ.pdfDownload 
ใบคำร้องขอรับเงินคืนนักศึกษาDownload 
สัญญารับเงินอุดหนุน.docxDownload 
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน.docxDownload 
  • Version
  • 39 Download
  • 492.73 KB File Size
  • 43 File Count
  • 09/03/2021 Create Date
  • 10/06/2024 Last Updated