คู่มือ-งานพัสดุ


FileAction
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560Download 
คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำ และการจำหน่ายพัสดุDownload 
คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ.pdfDownload 
คู่มือปฏิบัติงานประกาศแผน .pdfDownload 
คู่มือปฏิบัติงานตลาดอิเล็กทรอนิส์ (e-Market) .pdfDownload 
คู่มือปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ .pdfDownload 
คู่มือปฏิบัติงานจัดทำสัญญา .pdfDownload 
คู่มือปฏิบัติงานควบคุมพัสดุ.pdfDownload 
คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่าย.pdfDownload 
คู่มือปฏิบัติงานการทำงานในระบบ GFMIS.pdfDownload 
คู่มือปฏิบัติงานการขายทอดตลาด.pdfDownload 
คู่มือปฏิบัติงานการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdfDownload 
คู่มือปฏิบัติงาน การประกาศเชิญชวนโดยวิธี e-bidding1.pdfDownload 
คู่มือปฏิบัติงาน การซ่อม.pdfDownload 
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง.pdfDownload 
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก.pdfDownload 
คู่มือการคืนหลักประกันสัญญา.pdfDownload 
  • Version
  • 13 Download
  • 2.93 MB File Size
  • 17 File Count
  • 23/12/2020 Create Date
  • 05/10/2022 Last Updated