https://journals.orclever.com/slot-deposit-dana/https://nje.org.na/slot-deposit-dana/https://journals.tma.uz/slot-gacor/https://jnmc.com.np/public/journals/1/slot-gacor/https://muru.com.co/slot-deposit-pulsa/https://es.ince.md/slot-gacor/https://coresdaterra.com.br/slot-gacor/https://sasurie.com/slot-gacor/https://ejournalsystem.net/public/slot-gacor/https://thejrns.org/slot-gacor/ ประกาศ – กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

FileAction
ประกาศ เรื่อง การบริหารโครงการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์Download 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการผลิตบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยDownload 
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นDownload 
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถDownload 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พศ 2564Download 
ประกาศ การกำหนดรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน.pdfDownload 
ประกาศ อัตราหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นอกเวลาราชการDownload 
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่ตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.pdfDownload 
ประกาศ บัญชีรายชื่อธนาคารพาณิชย์สำหรับการนำฝากเงินรายได้.pdfDownload 
ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาค่าธรรมเนียมการศึกษา.pdfDownload 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นหรือมีความเดือดร้อนทางการเงิน "ประเภททุนให้เปล่า".pdfDownload 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ หรือผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdfDownload 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้(ฉบับที่ 2).pdfDownload 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดแบบของใบเสร็จรับเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564Download 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบวัสดุก่อสร้าง ของศุูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยี วัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์.pdfDownload 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วัตถุประสงค์กองทุนเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.pdfDownload 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีการ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำเงินจากกองทุนไปสนับสนุนโครงการหรือหน่วยงานลักษณะหารายได้.pdfDownload 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสำหรับโครงการที่ตอบสนองต่อแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)Download 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสำหรับโครงการที่ตอบสนองต่อแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยDownload 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พศ.2564Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายเงินฯ ระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับคณะบริหาร_ฉบับลงนามpdf.pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ(ฉบับที่7)_ฉบับลงนามpdf.pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา ภาคนอกเวลา(ฉบับที่2)_ฉบับลงนามpdf.pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินฯ ระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2564Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(ฉบับที่7) พ.ศ.2564Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา(ฉบับที่2) พ.ศ.2564Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ มทร.ตะวันออก 22 มีนาคม 2564Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ 2566.pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ 2565pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง การบริหารงานในลักษณะโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พศ2564Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2563 คก.บริการวิชาการ.pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2563(คระบริหารฯ).pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ(IMSP)สำหรับหลักสูตรบริหารธุกิจดุษฎ๊บัณฑิต พ.ศ.2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก การจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการ การประชุมวิชาการจกเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 15 สิงหาคม 2562Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ มทร.ตะวันออก.pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และการนำเงินรายได้ส่งคืนส่วนกลางมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ มทร.ตะวันออกDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี พ.ศ. 2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน พ.ศ.2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำสูง บัญชีค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ฐานในการคำนวนและช่วงเงินค่าตอบแทนสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา.Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสำหรับโครงการที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนา มทร.ตะวันออก จากเงินรายได้Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้แก่บุคคลภายนอกที่ทำงานให้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประกาศ 2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจากเงินรายได้ กรณี ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563.pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เขตพื้นที่บางพระDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสหกิจสึกษาและการฝึกงานวิชาชีพจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาในคณะกรรมการDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่องประเภทค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ กรณี การจัดโครงการฝึกอบรมที่ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา.pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร พ.ศ.2563.pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร.pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง กำหนดแบบของใบเสร็จรับเงิน มทร.ตะวันออก พ.ศ.2563.pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ.2563.pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ (ยกเลิก).Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2557Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุมศึกษา ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2557Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2557Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556Download 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง การเบิกจ่ายและการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน พ.ศ.2554.pdfDownload 
ประกาศ
  • Version
  • 23 Download
  • 8.57 MB File Size
  • 67 File Count
  • 23/12/2020 Create Date
  • 20/12/2022 Last Updated